• Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

     • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

     • Warszawa, 4 grudnia 2018 r.
      Informacja prasowa

       

      Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum
      będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 r.

      –  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
      na rok szkolny 2019/2020

       

      Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole
      od 1 września 2019 roku. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne.

       

      Wzmacniamy działania informacyjne MEN

       

      Już dziś rozpoczęliśmy wysyłkę ulotek dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do uczniów i ich rodziców. W najbliższych dniach materiały te trafią do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie ostatnich klas znajdą w niej szczegółowo opisane zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów, punktację, a także niezbędne dane kontaktowe. Dodatkowo także dziś Minister Edukacji Narodowej wysłała list do rodziców przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

       

      Ministerstwo edukacji od wielu miesięcy podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby rekrutacja do szkół przebiegła bez problemów. W tym celu Zespół do spraw wdrażania drugiego etapu reformy edukacji, powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, na bieżąco analizuje sytuację. Pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres: rekrutacja@men.gov.pl. MEN przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum. Na specjalnie przygotowanej stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Do szkół trafił już plakat
      o rekrutacji
      , a w kuratoriach oświaty działają punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w danym województwie. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. W maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców uczniów, którzy w czerwcu 2019 roku ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.


      Egzamin ósmoklasisty

       

      Tegoroczny egzamin ósmoklasisty to nowość. Po raz pierwszy zostanie on przeprowadzony w kwietniu 2019 roku i podejdą do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. To egzamin obowiązkowy, a za jego przeprowadzenie odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

       

      1 września 2017 roku na stronie internetowej CKE został opublikowany informator
      o egzaminie, a w grudniu umieszczono  pokazowe arkusze egzaminacyjne. Od 18 do 20 grudnia 2018 roku wszystkie szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty, wykorzystując do tego materiały egzaminacyjne opracowane przez CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły, na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom. Próbny egzamin ósmoklasisty ma przede wszystkim cel diagnostyczny – pomóc uczniom i nauczycielom zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które opanowali już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

       

      W marcu 2019 roku OKE udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem w kwietniu 2019 roku.

       

      Prace egzaminu ósmoklasisty sprawdzą i ocenią w maju 2019 roku przeszkoleni egzaminatorzy. Do sprawdzania prac do końca bieżącego roku zostanie przygotowanych
      w sumie 13 429 osób. To liczba, która pozwoli na sprawne przeprowadzenie egzaminu. Szkolenia dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów będą nadal prowadzone 
      w pierwszym kwartale 2019 r. Dyrektorzy OKE przeszkolili już dyrektorów szkół.

       

      Warto wspomnieć o tym, że Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował serię publikacji pt. Egzamin ósmoklasisty – Vademecum nauczyciela. Materiały te są przeznaczone dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych realizujących szkolenia z zakresu przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami klas ósmych. Publikacje podzielone są na trzy przedmioty: język polski, matematyka, języki obce. Materiały są dostępne na stronie http://www.8klasista.ore.edu.pl/

       

      Liczba uczniów w I klasach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

       

      W roku szkolnym 2018/2019 mamy 376 606 uczniów w VIII klasach szkoły podstawowej i 350 564 uczniów w III klasach gimnazjum. W sumie 727 170 absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum wiosną 2019 r. przystąpi do oddzielnej rekrutacji. Prognozujemy, że o miejsce do I klas liceów ogólnokształcących będzie ubiegać się ok. 45 proc. absolwentów (327 227), do I klas technikum ok. 40 proc. absolwentów (290 868), a do I klasy branżowej szkoły I stopnia - ok. 15 proc. (109 076).

       

      Prognozujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie ogólnie, we wszystkich klasach ok. 652 tys. uczniów (651 927). Nie jest to sytuacja nowa. Podobna liczba licealistów w polskich szkołach – 656 tys. - była w roku szkolnym 2009/2010. Co więcej, w 2004 roku uczniów liceów było ponad 747 tys. (747 716), co nie spowodowało żadnych  zauważalnych problemów z rekrutacją i zjawiskiem tzw. zmianowości.

       

      Należy zauważyć, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019/2020 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. W tych latach rodziło się tylko ok. 350 tys. dzieci rocznie. Te dwa roczniki odpowiadają jednemu rocznikowi
      z wyżu demograficznego z lat 80.

       

      Zjawisko niżu demograficznego jest dużym problemem. Od lat spada zarówno liczba uczniów w oddziałach (tzw. klasach), jak i średnia liczba uczniów w oddziale. Przykładowo, w roku szkolnym 2006/2007 liczba oddziałów w liceach wynosiła 25 tys., a średnio
      w oddziale było 29 uczniów. Już w roku szkolnym 2017/2018 było 18 tys. oddziałów,
      a średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 26. Widoczny jest spadek liczby uczniów
      w szkołach ponadgimnazjalnych usytuowanych w mniejszych ośrodkach miejskich prowadzonych lub dotowanych przez powiaty ziemskie.

       

      Reforma systemu oświaty nie tylko podniesie jakość edukacji, ale jest ratunkiem przed niekorzystnymi skutkami niżu demograficznego Wiele liceów położonych
      w mniejszych ośrodkach było dotychczas likwidowanych z powodu niżu. Większa liczba uczniów w mniejszych miastach pozwoli na zachowanie etatów dla nauczycieli, a także uchroni szkoły przed ich likwidacją. Wzrost liczby uczniów przekłada się także na wzrost kwoty przekazywanej w subwencji oświatowej. Natomiast większa liczba uczniów
      w większych miastach jest szansą na podtrzymanie dynamicznego rozwoju.

       

       

      Zjawisko zmianowości będzie marginalne

       

      Od 2000 roku liczba uczniów spadła o 35 proc. Szkoły mają niewykorzystany potencjał sal dydaktycznych. Ponadto może być on zwiększony przez zaadoptowanie pomieszczeń po gimnazjach. Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych może zostać zwiększona o około 80 tys.

       

      Samorządy, podejmując w 2017 r. uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego systemu, musiały uwzględniać demografię i spodziewaną liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych
      i ponadgimnazjalnych. Z danych, którymi dysponuje MEN, wynika jednoznacznie, że zmianowość nie powinna być istotnym problemem nawet w dużych miastach na prawach powiatu, których licea są chętnie wybierane przez młodzież z okolicznych powiatów ziemskich.

       

      Sytuacja w wybranych szkołach tzw. najbardziej konkurencyjnych

       

      Konkurencja do najchętniej wybieranych szkół nie jest zjawiskiem nowym, istnieje od wielu lat. Ponadto wiele najlepszych liceów ogólnokształcących funkcjonowało z gimnazjami, więc szkoły te mają sale dydaktyczne przeznaczone dla większej liczby uczniów. Odsetek samodzielnych liceów, w których liczba oddziałów przekroczy liczbę sal o 30 proc., wyniesie nie więcej niż 4 proc. Z danych wynika, że np. w III LO w Gdyni wskaźnik wykorzystania sal lekcyjnych wynosi zaledwie 0,53 co oznacza, że w budynku szkoły jest dwa razy więcej sal lekcyjnych niż oddziałów liceum. Podobna sytuacja jest w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, w którym wskaźnik wynosi 0,7.

       

      W chętnie wybieranym przez absolwentów I LO w Gorzowie Wielkopolskim wskaźnik wykorzystania sal lekcyjnych wynosi 0,64. Z kolei w Technikum Elektronicznym im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy wskaźnik wykorzystania sal lekcyjnych wynosi 0,7. W innej szkole – Technikum nr 10 w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie - wskaźnik wynosi 0,62. Oznacza to, że szkoły te nie będą miały trudności z przejściowym zwiększeniem liczby oddziałów w 2019 roku.  

       

      Podkreślamy, że konkurencja do popularnych liceów ogólnokształcących istniała od dawna Na przykład w ubiegłym roku, do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, do I klasy aplikowało 600 uczniów, a zostało przyjętych 218.
      Do I klasy w VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było 348 kandydatów,
      a przyjętych zostało 184. Do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie było 2000 chętnych, zaś przyjęto 240.

       

      Liczba miejsc w wybranych popularnych liceach na rok szkolny 2019/2020

       

      Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty wynika, że szkoły te planują przygotować porównywalną liczbę miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów i ośmioletniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów do większej liczby oddziałów. Poszczególne kuratoria oświaty mają informacje ile dana szkoła planuje otworzyć oddziałów od września 2019 roku. Informacjami tymi dysponują przede wszystkim dyrektorzy szkół. Każdy uczeń i rodzic może skontaktować się ze szkołą lub kuratorium oświaty, aby uzyskać szczegółowe informacje.

       

      Wsparcie dla samorządów

       

      Deklarujemy pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami. Przygotowujemy kompleksowy program wsparcia dla samorządów, który będzie zawierał także komponent finansowy w postaci dodatkowych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na adaptacje dodatkowych pomieszczeń do nauki w szkołach ponadpodstawowych. W wielu szkołach część pomieszczeń jest w tej chwili nieużywana z powodu niżu demograficznego i może wystąpić konieczność ponownej adaptacji na potrzeby nowych oddziałów, m.in. poprawę bazy noclegowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Zamierzamy wspierać utworzenie nowych miejsc noclegowych w bursach i internatach w tych jst, które mają najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc.

      Ten program wsparcia będzie konsultowany na początku 2019 roku ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
      i Samorządu Terytorialnego.

       

       

       

       

      Dodatkowe pieniądze dla samorządów

       

      Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych
      z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na 2018 to dodatkowe 148 mln zł, a w 2019 – 243 mln zł. Już w 2017 roku samorządy otrzymały w  subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

       

      Łączna kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wyniosła 43 075 129 tys. zł,
      w 2017 –
      41 909 536 tys. zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok przewidziana jest kwota subwencji w wysokości blisko 46 mld zł (45 907 494 tys. zł).

       

      Wsparcie samorządów w zadaniach związanych z wprowadzaniem reformy edukacji z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej

       

      Oprócz dodatkowych środków na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej. Cała kwota rezerwy 0,4 proc. na 2018 wyniosła 184,1 mln zł.

       

      Warto przypomnieć, że ustalone wspólnie z reprezentantami organizacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane
      ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji.

       

      Jednym z priorytetów w 2018 roku było przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata, mamy na ten cel do przekazania w sumie 320 mln zł. Już w lipcu przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski aż 1556 samorządów dla 1927 szkół podstawowych na łączną kwotę 66,4 mln zł.

       

      W roku bieżącym kontynuowane było wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe, ale także gimnazjów przekształconych już w roku poprzednim. Pomoc przeznaczona może być na doposażenie pomieszczeń, świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. Na wydatki związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe przekazano do realizacji wnioski na kwotę 10,6 mln złotych.

       

      Rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek
      w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych. Wyposażenie dodatkowych pomieszczeń ma za zadanie przeciwdziałać systemowi zmianowemu
      w szkołach. Z tego kryterium przekazano do realizacji Ministrowi Finansów wnioski samorządów na kwotę 20,8 mln złotych.

       

      Ponadto w 2018 roku MEN zrealizowało dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (68,1 mln zł), pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (0,7 mln zł), dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (13,2 mln zł), dofinansowanie doposażenia szkół
      i placówek w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (3 mln zł) oraz korekty z tytułu błędów statystycznych (1,3 mln zł).

       

      Warto przypomnieć, że już w 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazało w 2017 r. z rezerwy 0,4 proc. około 53 mln zł. 

       

      Łącznie na bezpośrednie wsparcie związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe i na odprawy dla zwalnianych nauczycieli przeznaczono ok. 95 mln złotych, czyli 53,4 proc. całej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. Cała kwota rezerwy 0,4 proc. na 2017 rok wyniosła 177 mln zł.

       

      Środki na wychowanie przedszkolne

       

      Przypominamy, że od 2017 roku subwencją oświatową zostały objęte wszystkie dzieci
      6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (ich edukacja jest bezpłatna, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2018 roku w kwocie 1,612 mld zł, w 2017 była to kwota 1,429 mld zł.

       

      Ponadto samorządy na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w wysokości 1370 zł na dziecko. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2018 roku – 1,354 mld zł, w 2017 – 1,289 mld zł. W 2019 roku wzrośnie kwota dotacji przedszkolnej na jedno dziecko, będzie ona wynosiła 1403 zł.
      W sumie samorządy otrzymają dodatkowo 1,4 mld zł.

       

      Podział subwencji oświatowej na 2019 roku będzie uwzględniał zwiększone wydatki samorządów związane z rekrutacją w roku 2019. Algorytm podziału subwencji oświatowej przewiduje zmniejszenie liczebności uczniów w gimnazjach oraz ich odpowiednie zwiększenie w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

       

      W wyniku zastosowania wskaźników zwiększających od 1 września 2019 roku. o ok. 118 tys. uczniów zmniejszy się liczba uczniów w gimnazjach a zwiększy się w szkołach ponadpodstawowych przyjęta do odpowiednich wag do podziału subwencji. Spowoduje to przesunięcie kwoty subwencji w wysokości ok 750 mln zł z samorządu gminnego do powiatów. Zastosowano także zwiększenie liczebności uczniów przeliczanych wagą dla wychowanków internatów i burs o 11 proc., co pozwoli przesunąć do powiatów około 50 mln złotych na to zadanie.

      Warto dodać, że dochody samorządów w 2017 roku wzrosły ogółem o 16,2 mld zł,
      tj. 7,6 proc. względem roku poprzedniego. Co najważniejsze obserwujemy korzystną dynamikę w dochodach własnych samorządów – dochody własne ogółem wzrosły w skali kraju o 6,2 proc. (106,7 mld w 2016 roku – 113,2 mld zł w 2017 roku). Dla miast na prawach powiatu te wskaźniki są także bardzo dobre: dochody własne wyniosły w 2017 r. 48,3 mld złotych wobec 45,9 mld złotych w 2016 roku. Dobra koniunktura gospodarcza oraz rozwój demograficzny sprawia, że kondycja finansowa miast na prawach powiatu jest stabilna
      i przyjęcie zwiększonej liczby młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych
      i ponadgimnazjalnych można potraktować jako pro-rozwojową inwestycję.

       

      Wynagrodzenia nauczycieli

       

      W 2017 roku samorządy otrzymały dodatkowo 418 mln zł na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli. W 2018 roku samorządy otrzymały 1,2 mld zł na sfinansowanie podwyżek nauczycieli. W subwencji na 2019 rok samorządy otrzymają ok. 2,8 mld zł.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

       

     • List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

     • Warszawa, 4 grudnia 2018 r.   

       

       

      Szanowni Państwo,

      Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

       

      już wkrótce, za pośrednictwem dyrektorów szkół, dotrze do Państwa ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To ważny dla Państwa moment. Zachęcam, aby wspólnie ze swoimi dziećmi – uczniami VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – zapoznali się Państwo z treścią ulotki. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje będą pomocne. Zapewniam, że szkoły są gotowe na przyjęcie Państwa dzieci – posiadają odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i utworzą większą liczbę klas.

       

      W kwestii dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają biura i wydziały oświaty w samorządach, doradcy zawodowi w szkołach, a także dyrektorzy oraz kuratorzy oświaty, którzy najlepiej znają sytuację szkół w danym rejonie. W kuratoriach działają punkty konsultacyjne, lista kontaktów jest dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow. Przypomnę również, że pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 już od kilku miesięcy można kierować na adres rekrutacja@men.gov.pl. We wrześniu br. do szkół podstawowych i gimnazjów trafił specjalny plakat dotyczący rekrutacji. Uruchomiliśmy także zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

       

      Zachęcam do rozmowy z dziećmi na temat ich planów dotyczących wyboru konkretnego profilu szkoły. Z danych wynika, że ponad połowa uczniów decyduje się na naukę w szkołach technicznych i branżowych. Ok. 55 proc. młodych ludzi wybiera kształcenie zawodowe, a 45 proc. decyduje się na liceum ogólnokształcące. Według naszych szacunków w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących będzie uczyło się we wszystkich klasach 652 tys. uczniów. Podobną liczbę licealistów mieliśmy w roku szkolnym 2009/2010. Wówczas w liceach ogólnokształcących uczyło się 656 tys. uczniów. Podczas rozmów ze swoimi dziećmi warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania i predyspozycje, a także punktację do szkół, do których będą aplikować. Cennym źródłem informacji o szkołach w regionie są tzw. dni otwarte i targi szkół. Udział w nich będzie pomocny przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

       

      Zapewniam, że każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 roku.

       

      Z wyrazami szacunku

       

      Anna Zalewska

      Minister Edukacji Narodowej 

     • Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

     • Co roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W naszej szkole, w której w oddziałach integracyjnych  uczy się wiele dzieci niepełnosprawnych, nie mogło zabraknąć obchodów tego święta. Grono zaangażowanych w tę akcję nauczycieli chciało w ten sposób podkreślić, że problemy osób niepełnosprawnych nie są im obce. Celem święta było również pokazanie uczniom, że niepełnosprawni koledzy, z którymi mijają się na szkolnych korytarzach, zasługują na szacunek tak samo, jak osoby pełnosprawne.

      3 grudnia uczniowie klas IV-VI mieli możliwość obejrzenia przedstawienia pod tytułem „Niebieski ptak”, który przygotowali i w którym wystąpili nauczyciele naszej szkoły oraz uczennica klasy VII a Joanna Kreczman. Spektakl ukazywał problemy, z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne. Kończył się apelem skierowanym do pełnosprawnych uczniów: „Pomożesz mi przebić taflę szkła?”

      Z okazji tego święta w szkole ogłoszono konkursy – plastyczny i literacki. Pierwszy z nich  - „Najpiękniejsza kartka” dla klas I-III polegał na stworzeniu najpiękniejszej pocztówki dla kolegi przebywającego w szpitalu. Drugi konkurs  - dla klas IV-VII  - polegał na napisaniu wiersza zadedykowanego niepełnosprawnemu koledze. Przed spektaklem nastąpiło ich rozstrzygnięcie.

      Wyniki konkursu plastycznego:

      Klasy I

      I miejsce –  Kornelia Hryniewicka kl. I c

      II miejsce –  Paulina Kazana kl. I b

      III miejsce –  Zofia Widuto kl. I a

      Klasy II

      I miejsce –  Zuzanna Pakosz kl. II c

      II miejsce –  Julia Wysocka kl. II c

      III miejsce –  Gabriel Misiewicz –Musik kl. II c

      Wyróżnienie –  Weronika Kowalewska kl. II a

      Wyróżnienie – Zuzanna Rynkowska kl. II b

      Klasy III

      I miejsce – Jakub Chełstowski kl. III a

      II miejsce –  Alicia Ipekci kl. III b

      Wyniki konkursu literackiego:

      Klasy IV – V

      I miejsce – Agnieszka Domurad

      II miejsce – Adam Ćwik

      III miejsce – Antoni Jowsa

      Klasy VI-VII

      I miejsce – Julia Ułasewicz

      II miejsce – Mateusz Czerech

      III miejsce – Szymon Banasiak

      Całą uroczystość poprowadzili – debiutujący w roli konferansjerów – Oliwia Obolewicz i Antoni Jowsa z klasy V a.

      4 grudnia w obchodach święta uczestniczyli uczniowie klas I-III. Organizatorzy specjalnie dla nich przygotowali stoiska, dzięki którym maluchy mogły na własnej skórze poczuć, jak na co dzień muszą sobie radzić osoby z różnymi dysfunkcjami.  Uczniowie mieli możliwość nauczenia się kilku gestów w języku migowym, próbowali czytać z ruchu warg, malowali stopami, w ubranych rękawicach nakładali na sznurek koraliki, dopasowywali dyski sensoryczne, pokonywali tor przeszkód w okularach, wykonywali także wiele innych zadań.

      Maluchy wysłuchały również bajki „Nowy kolega”, poświęconej głuchoniememu chłopcu.

       Organizatorzy serdecznie dziękują pani Dyrektor Bożenie Mickiewicz za objęcie patronatem szkolnych obchodów, pani Katarzynie Puczel i pani Annie Fedyk za obsługę fotograficzną, panu Sebastianowi Bednarczykowi i Pawłowi Paszkiewiczowi z klasy VII B za nagłośnienie, panom konserwatorom i panu Jackowi Fąderskiemu za oprawę techniczną oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród w konkursach.

       

      Organizatorzy: Aneta Machniewska, Bartosz Machniewski, Małgorzata Olenkowicz, Agnieszka Kreczman, Natalia Król, Joanna Zapaśnik, Ewa Lijka, Agnieszka Cejmer, Izabela Molda, Ewelina Rosiak, Katarzyna Mikotowicz, Katarzyna Ciborska, Szymon Januszanis

    • KALENDARZ ADWENTOWY
     • KALENDARZ ADWENTOWY

     • Kalendarz Adwentowy ma swoją historię, a w tym roku i w naszej szkole rozpoczęliśmy odliczanie do Bożego Narodzenia. Najmłodsi uczniowie losują zadania do wykonania, po których czekają niespodzianki czyli radość i zabawa.

      Pomysł i wykonanie : Anna Fedyk, Natalia Król, Katarzyna Ciborska.

      Niespodzianki ufundowała Rada Rodziców. #RazemNaŚwięta

    • GRAMY, GRAMY !!!
     • GRAMY, GRAMY !!!

     •       1 grudnia odbyła się kolejna Szachowa Liga Szkolna.  Tym razem naszą szkołę reprezentowało 9 zawodników.  Wyniki poszczególnych rozgrywek są następujące:

      I liga

      1 miejsce Mateusz Woźniak

      5 miejsce Weronika Kieszek

      II liga

      7 miejsce Jakub Arminajtis

      8 miejsce Ignacy Cwalina

      III liga

      2 miejsce Daniel Domurad

      3 miejsce Rafał Jasiulewicz

      4 miejsce Borys Werbanowski

      7 miejsce Weronika Kowalewska

      9 miejsce Kacper Trypucki

              

              Wszyscy spisali się na medal. Rafał i Daniel awansowali do drugiej ligi i już w styczniu mierzyć się będą ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. W nowym roku planujemy zwiększyć udział naszych graczy w turniejach i dużo, dużo ćwiczyć. Tylko dzięki ciężkiej pracy możemy osiągnąć sukces. Mateusz Woźniak- zawodnik z naszej szkoły, jest tego świetnym przykładem. Chłopiec jest dziś najlepszym młodzikiem  w Kętrzynie i wciąż pnie się do góry. O jego sukcesach zrobiło się głośno już nie tylko w naszym mieści. Dzięki wielu godzinom ćwiczeń,  zaangażowaniu pana Mirosława Kruklisa i wielkiemu wsparciu rodziców Mateusz ma szansę grać w Mistrzostwach Polski. To wielkie wyróżnienie dla zawodnika z naszego miasta. Nasz szachowy mistrz początki swojej kariery rozpoczął w naszej szkole i na zawsze będzie przykładem tego, że talent i praca jest receptą na sukces.

       Trzymajcie kciuki!!!

     • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

     • 5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji wszystkim naszym Wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za bezinteresowną działalność. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia i radości, którą tak chętnie dzielicie się z innymi oraz wytrwałości, gotowości i motywacji do dalszych działań.

      Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

     • Anioł Dobrego Serca dla Pani Dyrektor Bożeny Mickiewicz!

     • 3 grudnia w kinie „Gwiazda” zorganizowano miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  W uroczystości wzięła udział Dyrektor naszej szkoły Pani Bożena Mickiewicz.  Okazało się, że są ku temu specjalne powody. Panią Dyrektor uhonorowano „Aniołem Dobrego Serca” za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

    • Andrzejki w klasach I-III
     • Andrzejki w klasach I-III

     •    Jest taka noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, ...wróżb.

      Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają się oderwać od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

         I tak właśnie w naszej szkole 29-30.11.2018r. odbyło się andrzejkowe wróżenie. Dzieci z klas I-III odwiedził czerwony nietoperz Gacek oraz dwie przemiłe wiedźmuchy, które zapraszały dzieci do jaskini wróżb na dobrą zabawę.

      Uczniowie mogli zwiedzić jaskinię wiedźmuch, zaglądnąć w ich garderobę i przymierzyć wyjściowe stroje oraz usiąść przy ognisku i przekąsić przepyszne smakołyki. Kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, dzieci losował wróżby przepowiadające przyszłość ( imię przyszłego męża lub przyszłej żony, zawody , co ich czeka w przyszłości, a następnie odbyło się lanie wosku).  Przed opuszczeniem jaskini każda klasa dostała dyplom, a na odwrocie dyplomu kolorowankę do pokolorowania "wiedźmuchę".

      Odwiedziły nas także dzieci z przedszkola " Smerfowa Kraina", którym zabawa także się podobała. Zapowiedzieli, że będą u nas częstymi gośćmi.

      Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim obdarowała każdego ciasteczkiem z wróżbą, a dodatkowo w czasie przerw można było skorzystać z andrzejkowego kiermaszu ciast.

      Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele. Czas pełen atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze.

      Szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców, klasie 5d za ciasteczka i ciasta na kiermasz oraz dziewczynkom z SU za pomoc przy wróżeniu.

                                                                                Pani Gosia,  p. Asia i p. Anetka

      Zapraszamy do galerii.

       

     • Dzień Pluszowego Misia

     • 25 listopada obchodzony jest na całym świecie Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany kiermasz zabawek. Połączyliśmy przyjemne z pozytecznym i postanowiliśmy wesprzeć "Szpikową paczkę dla onkodzieciaczka". Najpierw dzieci przynosiły zabawki, których juz nie potrzebowały, by następnie zakupić "nowe" przytulanki. Największym powodzeniem cieszyły się właśnie pluszaki. Dzięki Wam Drodzy Uczniowie i Rodzice udało się zebrać kwotę 624,30 gr. Po raz kolejny pokazaliście, ze razem mozna więcej. Dziękujemy Wam za wsparcie naszej akcji, za okazane serce i pomoc. Wierzymy, ze dobro powraca :) 

      #RazemNaŚwięta

      Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego

     • SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MARSZ PRZECIW PRZEMOCY W RAMACH OGÓLNOŚWIATOWEJ KAMPANII ,,BIAŁA WSTĄŻKA”

     • 29 LISTOPADA 2018

      ZBIÓRKA O GODZ. 11.45

      PRZY KOMPLEKSIE REKREACYJNO-SPORTOWYM ,,KĘTRZYNIANKA”

     • Lekcja biblioteczna w klasie Ib

     • Dzisiaj bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z klasy Ib. Była to ich pierwsza wizyta w bibliotece, podczas której stali się prawdziwymi czytelnikami. Pierwszaczki dowiedziały się jaką funkcję pełni biblioteka, w jaki sposób wypozyczamy ksiązki i jak się nimi opiekujemy. Wysłuchały jednego opowiadania z drugiej części ksiązki Renaty Piątkowskiej "Gang słodziaków", po czym miały okazję zrobić sobie zdjęcie w specjalnie przygotowanej na ten cel fotobudce. Następnie mali przyjaciele słodziaków podpisali swoje karty czytelnika i wypozyczyli ulubioną bajkę. W dobrych nastrojach dzieci udały się do swojej sali.

     • Kiermasz zabawek

     • To juz jutro!!! Kiermasz zabawek uzywanych!

      W czwartek 22.11.2018r. i w piątek 23.11.18r. odbędzie się w naszej szkole kiermasz zabawek, na który serdecznie zapraszamy! Ceny startują od 1zł :) Dochód przekazany zostanie na paczki dla dzieci leczonych onkologicznie. II piętro, sala Dziupla Twórców :)

    • Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości
     • Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

     • 9 listopada nasza szkoła przybrała biało-czerwone barwy.  Z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości punktualnie o godzinie 11.11 w dużej hali MOSiR uczniowie i nauczyciele utworzyli „żywą flagę” i odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

      Następnie w małej hali rozpoczął się Konkurs Pieśni Legionowych i Patriotycznych.  Wystartowali w nim uczniowie klas IV-VI przygotowani przez swoich wychowawców oraz nauczyciela muzyki p. Sebastiana Bednarczyka. Społeczność szkolna miała okazję poznać lub przypomnieć sobie najpiękniejsze pieśni z okresu I wojny światowej. Komisja konkursowa w składzie: p. Dyrektor Bożena Mickiewicz, p. Krystyna Tymcio, p. Agnieszka Kreczman i p. Anna Jankowska miała twardy orzech do zgryzienia. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę  znajomość tekstu, poprawność muzyczną, akompaniament,  choreografię oraz ogólne wrażenie artystyczne, ustalono werdykt:

      I miejsce  - klasa VI A -  ,,Marsz I Brygady”

      II miejsce -  klasa V A -   ,,Hej, hej ułani”

      III miejsce - klasa  V D - ,,Szara piechota”

      wyróżnienie -  klasa VI B -  ,, O mój rozmarynie”

      Nagrody ufundowane Rada Rodziców wręczyła pani Dyrektor. Konkurs, którego pomysłodawcą była nauczycielka historii p. Elżbieta Krzak, a który brawurowo prowadzili uczniowie klasy VII C Anastazja Ziemnicka i Filip Domański, przybliżył atmosferę dni, kiedy rodziła się polska niepodległość.

      Aby wszyscy chętni mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat wydarzeń sprzed stu lat, nauczycielki historii: p. Elżbieta Krzak i p. Aneta Korenik przygotowały wystawę okolicznościową. W holu przy sekretariacie szkoły można było poznać biografie twórców niepodległej Polski, drogi Polaków do niepodległości czy dzieje Legionów Polskich we Włoszech i ,, Mazurka Dąbrowskiego”. Nie zabrakło plakatów przygotowanych przez uczniów klas IV-VIII.

      11 listopada delegacja nauczycieli i poczet sztandarowy reprezentowali także naszą szkołę podczas miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

    • AKTYWNA SOBOTA
     • AKTYWNA SOBOTA

     • Witajcie po dłuższej przerwie. Nasze pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy Świętem Pieczonego Ziemniaka.To już tradycja w naszych październikowych spotkaniach. Tego dnia dopisała nam pogoda, więc wszystkie zabawy z ziemniakiem odbyły się na powietrzu. Rozpaleniem ogniska i upieczeniem ziemniaków zajął się tata Nikodema. Musicie uwierzyć nam na słowo, ziemniaczki były przepyszne. Nie ma to jak męska ręka. Dalsze świętowanie odbyło się w świetlicy. Tego dnia królem stołu był ziemniak. Dzieci z zaangażowaniem przygotowywały potrawy: frytki,chipsy i sałatkę bawarską. Wszystkim dopisywały apetyty, pomimo że niektóre dania uczniowie jedli pierwszy raz w życiu. Oprócz zajęć kulinarnych znaleźliśmy też czas na wykonanie jesiennej dekoracji -girlandy z dyni. Część zajęć poświęciliśmy na zabawy integrujące, ponieważ w naszym gronie są nowi uczestnicy. Witajcie pierwszoklasiści! Do grupy opiekunów dołączyła kreatywna i energiczna pani Natalia. Cieszymy się, że jest w naszym gronie pozytywnie zakręconych. Zapraszamy do galerii.

    • KONKURS Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - ROZSTRZYGNIĘTY!!!
     • KONKURS Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - ROZSTRZYGNIĘTY!!!

     • Z okazji  100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Samorząd Szkolny ogłosił konkurs "Laurka dla mojej Ojczyzny oraz wiersz dla mojej Ojczyzny". Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do włączenia się we wspólne obchody okrągłego jubileuszu naszego Państwa.

      Wpłynęło wiele ciekawych prac. Jak zawsze mieliśmy trudny wybór, żeby wybrać najładniejsze. Chcielibyśmy nagrodzić wszystkich, ale niestety się nie da.

      Wyniki przedstawiają się następująco:

      Klasy I - III

      I miejsce - Zofia Marantowicz kl. I b

                         Zofia Widuto kl. I a

      II miejsce - Aleksander Kurowski kl. I a

                          Oskar Ślubecki kl. I a

      III miejsce - Olga Cejko kl. I a

                          Kułakowski Fabian kl. I b

       

      WYRÓŻNIENIA:

      Nadia Monkiewicz  kl. II c

      Jakub Arminajtis kl. II b

       

      Klasy IV - VI

      I miejsce -  Weronika Kieszek kl. IV b

      II miejsce Oliwier Ślubecki kl. V a

      III miejsce - Amelia Wieliczko kl. V b

       

      WYRÓŻNIENIE:

      Aleksandra Rutkowska kl. v c

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!!

      Rozdanie nagród odbędzie się na uroczystym apelu w piątek 9.11.2018r.

                                                                                           Samorząd Szkolny wraz z Opiekunami.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • sp5@pro.onet.pl
   • zsketrzyn.inf@gmail.com
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
 • Galeria zdjęć

  • SZACHY START!!!
  • Wystawa z okazji Dnia Niepodległości